Общи условия за сключваните от T.B.O. Ltd договори за продажба и доставка

 

I. Приложно поле

Чл.1. (1) Настоящите Общи условия за сключваните от T.B.O. Ltd договори (наричани по-долу „Общи условия”) се прилагат по отношение на всички търговски продажби и доставки на стоки (продукти), извършвани от T.B.O. Ltd на Клиенти, освен ако между страните изрично е договорено друго в писмена форма.

(2) Настоящите Общи условия се прилагат по отношение на клиентите – търговци по смисъла на българското и европейското законодателство.

Чл.2. Настоящите Общи условия са публично достъпни на интернет адрес https://www.tboltd.com/.

 

II. Оферти

Чл.3. Офертите на T.B.O. Ltd имат обвързваща сила до изтичане на определения в тях срок. Всяка информация, която засяга продуктите на T.B.O. Ltd, съдържаща се в каталози, брошури, интернет страници, ценови листи и други, няма обвързваща сила за T.B.O. Ltd, освен ако не е неразделна част от писмен договор, по който T.B.O. Ltd е страна, или е изрично писмено потвърдена от T.B.O. Ltd.

Чл.4. (1) Поръчки на Клиенти са обвързващи за T.B.O. Ltd, само при кумулативното наличие на следните две предпоставки:

1. Поръчката е извършена в писмена или електронна форма, адресирана до валиден адрес на  T.B.O. Ltd, с изрично посочване на стоката по вид и количество;

2. Поръчката впоследствие е потвърдена от T.B.O. Ltd в писмена или електронна форма.

(2) Потвърждението за получаването на поръчка не се счита за приемане на поръчката.

(3) Поръчки по телефона са обвързващи за T.B.O. Ltd само ако впоследствие са потвърдени от T.B.O. Ltd в писмена или електронна форма.

(4) Клиентът е длъжен да посочи в поръчката си цялата съществена информация, необходима за правилното й изпълнение от  страна на T.B.O. Ltd.

(5) За валиден адрес за поръчки на T.B.O. Ltd се счита следният: email: info@tboltd.com или адрес 30-32 Gen. E.I. Totleben Blvd. floor 2, 1606 Sofia, Bulgaria.

Чл.5. Клиентът се задължава да третира поверително адресираната до него оферта и информация за продукта, както и да не ги предоставя на трети лица.

 

III. Условия за плащане

Чл.6. (1) Всички плащания към T.B.O. Ltd следва да бъдат извършвани по банков път, в EUR, освен ако не е посочено друго в издадената от T.B.O. Ltd фактура.

(2) Клиентът е длъжен да заплати продажната цена в 5-дневен срок от получаването на фактурата, освен ако в нея не е посочено друго.

(3) Плащането се счита извършено на датата, на която съответната сума e получена по банковата сметка на T.B.O. Ltd.

(4) При неспазване на срока за плащане, T.B.O. Ltd има право да начисли неустойка за забава в размер на 12 % (дванадесет процента) върху дължимата сума на годишна база, както и месечна неустойка в размер на 10 % (десет процента) върху дължимата сума, но не по-малко от EUR 100. Неустойката за забавено плащане се дължи автоматично, без необходимост от уведомяване на Клиента, считано от датата, следваща края на срока за плащане. Задължението за плащане на неустойката не ограничава правото на T.B.O. Ltd да претендира вреди в размери, по-големи от неустойката.

(5) До заплащане на всички дължими суми по-горе, T.B.O. Ltd не дължи изпълнение по направената поръчка.

(6) Всички предложени цени на T.B.O. Ltd са без включен ДДС. Същото се начислява отделно върху съответните суми и се заплаща от Клиентите.

 

IV. Доставка

Чл.7. Доставките се извършват при условия, предварително договорени писмено между страните, съгласно Incoterms 2020.

Чл.8. Клиентът е длъжен да окаже необходимото съдействие за приемането на стоката.

Чл. 9. (1) В случай, че страните са уговорили доставката да се извърши от T.B.O. Ltd до адрес на Клиента, Клиентът е длъжен да получи стоките на уговорената дата за доставка или ако такава не е изрично определена, веднага след уведомяване за доставката на уговореното място за изпълнение. Ако Клиентът e в забава за приемане на стоките, T.B.O. Ltd има право по свое усмотрение и за сметка на Клиента да ги предаде за съхраняване в склад (ако не е възможно друго, а също и на открито, ако е необходимо).

(2) В случай на забава за приемане на стоките от страна на Клиента, T.B.O. Ltd  не носи отговорност за тяхното случайно унищожаване, загуба, кражба или повреда. В случай на складиране на стоките, доставката се счита за изпълнена при предаването им за складиране.

(3) Освен ако писмено не е уговорено друго, информацията за сроковете на доставка винаги е индикативна.

(4) Освен ако писмено не е уговорено друго, Клиентът е длъжен да приеме частична доставка, както и доставка на стоки с незначителни отклонения или дефекти, доколкото те не намаляват годността за тяхното обикновено или за предвиденото в договора употребление.

 

V. Непреодолима сила

Чл. 10. Непредвидими обстоятелства като закъснения на доставките или неуспешни доставки на доставчици на T.B.O. Ltd, за които T.B.O. Ltd не носи отговорност, както и оперативни прекъсвания поради недостиг (по-специално недостиг на суровини, енергия или работна ръка), стачки, локаути, смущения в трафика, държавни и общински мерки, официални изисквания и други случаи на непреодолима сила (по-специално война, терористични актове, извънредно положение, епидемии, пандемии и др.) отлагат датата на доставка за периода на препятствието. T.B.O. Ltd се задължава да информира Клиента своевременно за началото и настъпването на края на такива препятствия. Ако доставката се забави повече от два месеца, всяка една от страните може да развали договора.

 

VI. Разваляне на договорите

Чл.11. (1) T.B.O. Ltd има правото да разваля едностранно договори с Клиенти, с писмено предизвестие с незабавен ефект, когато:

1. Клиентът е в забава за дължимо плащане повече от 5 (пет) дни;
2.     Клиентът e в забава за приемане на стоките повече от 2 (два) дни.

(2) Във всички случаи на едностранно разваляне на договорите по реда на ал.1, Клиентът дължи възстановяване на всички разходи, извършени от T.B.O. Ltd в изпълнение на поръчката.

 

VII. Гаранция за недостатъци

Чл.12. (1) След като приеме стоката, Клиентът е длъжен да я прегледа в срок от 7 дни и незабавно да уведоми писмено или по електронен път T.B.O. Ltd за откритите недостатъци, с приложени доказателства. Ако не направи това, стоката се смята одобрена.

(2) В уведомлението по ал. 1 следва подробно и точно да се опише вида и характеристиките на дефекта.

(3) В случай, че T.B.O. Ltd одобри направената рекламация на стоките, при наличие на  безспорни и обосновани доказателства, последният по своя преценка извършва замяна на стоките или възстановява съответната получена сума.

(4) Всички продукти, предлагани от T.B.O. Ltd, притежават структурна гаранция, условията на която се посочват в офертата на T.B.O. Ltd. за съответния продукт.

(5) Искове в рамките на гаранционния период се предявяват писмено или по електронен път до T.B.O. Ltd, с приложени доказателства.

(6) В иска по ал. 5 следва подробно и точно да се опише вида и характеристиките на структурния дефект.

(7) В случай, че T.B.O. Ltd одобри иска по ал. 5, при наличие на  безспорни и обосновани доказателства, последният по своя преценка извършва замяна на стоките или възстановява съответната получена сума. T.B.O. Ltd може да не одобри иска по ал. 5, ако неговия доставчик откаже рекламацията на продукта.

(8) T.B.O. Ltd не носи отговорност за дефекти на продуктите, причинени от Клиента или трети лица, както и в случаите на:

-неправилен монтаж, неправилна експлоатация или неправилно третиране на продуктите;

- несъобразяване с атмосферните и климатичните условия при използването и съхранението на продуктите;

- механични въздействия върху продуктите;

- природи сили, бедствия и аварии.

(9) T.B.O. Ltd не носи отговорност за допълнителните разходи за отстраняване на дефектите в случаите по ал. 3 и ал. 7, вкл. за разходите за монтаж, демонтаж, боядисване, транспорт, съхранение, данъци, такси, мита и други.

(10) Клиентът не може да търси отговорност за дефекти в случай на:
1. незначително отклонение от уговореното качество, доколкото то не намалява годността за обикновеното или за предвиденото в договора употребление;
2. естествено износване на продукта;

3. неизпълнение на задължението му по чл. 4, ал. 4.

 

VIII. Общи разпоредби

Чл.13. Настоящите Общи условия за приети с Решение от 01.01.2021 на Управителя на T.B.O. Ltd, UIC: 202988413.

Чл.14. В случай че отделни разпоредби на настоящите Общите условия се окажат недействителни, това не води до недействителност на останалите уговорки на Общите условия.

Чл.15. (1) Настоящите Общи условия и всички правоотношения между T.B.O. Ltd. и Клиентите, произтичащи или във връзка с Общите условия, ще се регулират от българското законодателство.

(2) В случай на стълкновение на закони, българското законодателство ще се счита за приложимо право.

л.16. Всички спорове между страните ще се решават в дух на разбирателство и добра воля. При невъзможност за постигане на съгласие, всички неразрешени спорове, породени от договора (вкл. и настоящите общи условия) между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора (вкл. и настоящите общи условия) или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

 

 

T.B.O. Ltd


 

General Terms and Conditions for T.B.O. Ltd sales and supply contracts

 

I. Scope

Art.1. (1) These General Terms and Conditions for the agreements concluded by T.B.O. Ltd. (hereinafter referred to as "General Terms and Conditions") shall apply to all commercial sales and deliveries of goods (products) made by T.B.O. Ltd to Customers, unless otherwise expressly agreed between the parties in writing.

(2) These General Terms and Conditions shall apply to Customers - traders within the meaning of Bulgarian and European legislation.

Art.2. These General Terms and Conditions are publicly available at https://www.tboltd.com/.

 

II. Offers

Art.3. The offers of T.B.O. Ltd shall be binding until the expiry of the period specified in them. Any information concerning the products of T.B.O. Ltd contained in catalogues, brochures, websites, price lists, etc., shall not be binding on T.B.O. Ltd unless it is an integral part of a written contract under which T.B.O. Ltd is a party to, or is expressly confirmed in writing by T.B.O. Ltd.

Art.4. (1) Orders of Customers are binding on T.B.O. Ltd. only upon the cumulative existence of the following two prerequisites:

1. The order is made in writing or electronically addressed to a valid address of T.B.O. Ltd., explicitly stating the goods by type and quantity;

2. The order is subsequently confirmed by T.B.O. Ltd. Ltd in written or electronic form.

(2) Confirmation of receipt of an order shall not be deemed to be acceptance of the order.

(3) Orders placed by telephone are binding on T.B.O. Ltd. Ltd only if they are subsequently confirmed by T.B.O. Ltd in written or electronic form.

(4) The Customer shall specify in his order all material information necessary for its proper execution by T.B.O. Ltd.

(5) For a valid address for orders to T.B.O. Ltd. shall be deemed to be the following: email: info@tboltd.com or address 30-32 Gen. E.I. Totleben Blvd. floor 2, 1606 Sofia, Bulgaria .

Art.5. The Customer undertakes to treat the offer and product information addressed to him in confidence and not to make them available to third parties.

 

III. Payment terms

Art.6. (1) All payments to T.B.O. Ltd shall be made by bank transfer, in EUR, unless otherwise specified in the T.B.O. Ltd invoice.

(2) The Customer shall pay the invoice amount within 5 days of receipt of the invoice, unless otherwise stated in the invoice.

(3) Payment shall be deemed to have been made on the date on which the relevant amount is received in T.B.O. Ltd's bank account. Ltd.

(4) In the event of non-compliance with the payment deadline, T.B.O. Ltd shall be entitled to a late payment penalty of 12 % (twelve percent) on the amount due on an annual basis and a monthly penalty of 10 % (ten percent) on the amount due, but not less than EUR 100. The late payment penalty shall be due automatically, without the need to notify the Customer, as from the date following the end of the payment period. The obligation to pay the penalty shall not limit the right of T.B.O. Ltd to claim damages in amounts greater than the penalty.

Any demurrage costs or any other costs incurred by T.B.O. Ltd due to late payment by the Customer, are for account of the “Customer”.

(5) Pending payment of all amounts due above, T.B.O. Ltd. shall not be liable for performance under the order placed.

(6) All prices offered by T.B.O. Ltd. are exclusive of VAT. The same shall be charged separately on the respective amounts and shall be paid by the Customers.

 

IV. Delivery

Art.7. Deliveries shall be made on the terms agreed in advance in writing between the parties in accordance with Incoterms 2020.

Art.8. The Customer shall provide the necessary assistance for the acceptance of the goods.

Art. 9. (1) In the event that the parties have agreed that the delivery shall be made by T.B.O. Ltd to the Customer's address, the Customer shall be obliged to receive the goods on the agreed delivery date or, if no such date has been expressly set, immediately upon notification of delivery at the agreed place of performance. If the Customer is in default of acceptance of the goods, T.B.O. Ltd shall be entitled, at its discretion and at the Customer's expense, to deliver them for storage in a warehouse (if not otherwise possible and also outdoors if necessary).

(2) In the event of delay in acceptance of the goods by the Customer, T.B.O. Ltd. shall not be liable for their accidental destruction, loss, theft or damage. In the event of storage of the Goods, delivery shall be deemed to have been made when the Goods are handed over for storage.

(3) Unless otherwise agreed in writing, information on delivery times is always indicative.

(4) Unless otherwise agreed in writing, the Customer shall be obliged to accept partial delivery as well as delivery of goods with minor deviations or defects insofar as these do not impair their suitability for their normal or contractually intended use.

 

V. Force majeure

Art. 10. Unforeseeable circumstances such as delays in delivery or failure to deliver by T.B.O. suppliers, for which T.B.O. Ltd is not responsible, as well as operational interruptions due to shortages (in particular shortages of raw materials, energy or labour), strikes, lock-outs, traffic disruptions, state and municipal measures, official requirements and other cases of force majeure (in particular war, acts of terrorism, state of emergency, epidemics, pandemics, etc.) shall postpone the delivery date for the period of the impediment. T.B.O. Ltd undertakes to inform the Customer in good time of the beginning and end of such obstacles. If delivery is delayed for more than two months, either party may cancel the contract.

 

VI. Cancellation of contracts

Art.11. (1) T.B.O. Ltd shall be entitled to unilaterally terminate contracts with Customers, by written notice with immediate effect, when:

1. The Customer is in arrears for a payment due for more than 5 (five) days;

2. The Customer is in delay for acceptance of goods for more than 2 (two) days.

(2) In all cases of unilateral cancellation of contracts pursuant to paragraph (1), the Customer shall reimburse all costs incurred by T.B.O. Ltd in the performance of the order.

 

VII. Warranty for defects

Art.12. (1) After accepting the goods, the Customer shall inspect them within 7 days and immediately notify T.B.O. Ltd. in writing or electronically. Ltd of the defects found, with attached evidence. If he fails to do so, the goods shall be deemed approved.

(2) In the notification referred to in par. 1 shall describe in detail and accurately the type and characteristics of the defect.

(3) In the event that T.B.O. Ltd approves the claim made for the goods, the latter shall, at its discretion, replace the goods or refund the corresponding amount received, subject to the existence of undisputed and substantiated evidence.

(4) All products offered by T.B.O. Ltd shall have a structural guarantee, the terms of which shall be stated in the offer of T.B.O. Ltd for the relevant product.

(5) Claims within the warranty period shall be made in writing or electronically to T.B.O. Ltd. Ltd, with attached evidence.

(6) The claim referred to in paragraph (5) shall describe in detail and precisely the type and characteristics of the structural defect.

(7) In the event that T.B.O. Ltd approves the claim referred to in paragraph 5, the latter shall, at its discretion, replace the goods or refund the corresponding amount received, subject to the existence of undisputed and substantiated evidence. T.B.O. Ltd may not approve the claim under paragraph 5 if its supplier refuses the product claim.

(8) T.B.O. Ltd is not liable for product defects caused by the Customer or third parties, as well as in cases of:

- improper installation, improper operation or improper handling of the products;

- non-compliance with weather and climatic conditions in the use and storage of the products;

- mechanical impacts on the products;

- forces of nature, disasters and accidents.

(9) T.B.O. Ltd shall not be liable for the additional costs of rectifying defects in the cases referred to in par. 3 and par. 7, including the costs of installation, dismantling, painting, transport, storage, taxes, fees, duties, etc.

(10) The customer may not claim liability for defects in the event of:

1. a minor deviation from the agreed quality, insofar as it does not impair the suitability for ordinary or contractually intended use;

2. natural wear and tear of the product;

3. failure to fulfil his obligation under Article 4(4).

 

VIII. General provisions

Art.13. The present General Terms and Conditions have been adopted by a Resolution of 01.01.2021 by the Manager of T.B.O. Ltd, UIC: 202988413.

Art.14. In the event that individual provisions of these General Terms and Conditions prove to be invalid, this shall not invalidate the remaining provisions of the General Terms and Conditions.

Art. 15 (1) These General Terms and Conditions and any legal relations between T.B.O. Ltd. and the Customers originating from and in relation to the General Terms and Conditions shall be governed by the Bulgarian law.

(2) In case of conflict of laws, the Bulgarian law shall be considered as the governing and privileged law.

Art.16. All disputes between the parties shall be resolved in a spirit of understanding and good will. In the event of an inability to reach an agreement, all unresolved disputes arising out of or relating to the Contract (including these General Terms and Conditions) between the Parties, including disputes arising out of or relating to its interpretation, invalidity, performance or termination, as well as disputes concerning the filling of gaps in the Contract (including these General Terms and Conditions) or its adaptation to newly arising circumstances, shall be resolved by the competent court under the applicable Bulgarian law in the city of Sofia.